• T-Stone: Algemene Voorwaarden

  Grotedtraat 126

  5151 BN Drunen

  Telefoon 06 558 977 26

  E-mail info@t-stone.eu

  Internet www.t-stone.eu

  KvK. 05061658

  BTW nr. 8069.89.361.801

   

  Algemene voorwaarden T-Stone

  Artikel 1.

  Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen T-Stone en

  een Wederpartij waarop T-Stone deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

  voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met T-Stone, voor de

  uitvoering waarvan door T-Stone derden dienen te worden betrokken.

  3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van T-Stone en zijn

  directie.

  4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk

  van de hand gewezen.

  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk

  nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde

  volledig van toepassing. T-Stone en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe

  bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als

  mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

  6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene

  voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

  7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan

  dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

  8. Indien T-Stone niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de

  bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat T-Stone in enigerlei mate het recht zou verliezen om in

  andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

   

  Artikel 2.

  Offertes en aanbiedingen

  1. Alle offertes en aanbiedingen van T-Stone zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor

  aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de

  aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

  2. T-Stone kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs

  kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing

  of verschrijving bevat.

  3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van

  overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder

  begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

  4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de

  aanbieding opgenomen aanbod dan is T-Stone daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet

  overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij T-Stone anders aangeeft.

  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht T-Stone niet tot het verrichten van een gedeelte van de

  opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet

  automatisch voor toekomstige orders.

   

  Artikel 3.

  Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

  1. De overeenkomst tussen T-Stone en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de

  aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders

  overeenkomen.

  2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn

  overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn

  dient de Wederpartij T-Stone derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. T-Stone dient daarbij een redelijke

  termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

  3. T-Stone heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

  4. T-Stone is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde

  gedeelte afzonderlijk te factureren.

  5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan T-Stone de uitvoering van die onderdelen die tot

  een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande

  fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  6. Indien T-Stone gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de

  uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan T-Stone ter

  beschikking heeft gesteld.

  7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan

  noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot

  aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al

  dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt

  gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan

  dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het

  oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. T-Stone zal daarvan zoveel als

  mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk

  opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van

  wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

  8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is T-Stone gerechtigd

  om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen T-Stone

  bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en

  andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering

  gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert

  evenmin wanprestatie van T-Stone op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te

  zeggen.

  9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan T-Stone een verzoek tot wijziging van de overeenkomst

  weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor

  de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

  10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij

  jegens T-Stone gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen

  kosten) aan de zijde van T-Stone daardoor direct of indirect ontstaan.

  11. Indien T-Stone bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is T-Stone onder

  navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs

  oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:

  indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

  indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan T-Stone toekomende bevoegdheid of een op T-Stone

  rustende verplichting ingevolge de wet;

  in andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een

  beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de

  prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de

  overeenkomst, tenzij T-Stone alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het

  oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie

  maanden na de koop zal plaatsvinden.

   

  Artikel 4.

  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

  1. T-Stone is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en

  met directe ingang te ontbinden, indien:

  a. De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

  b. Na het sluiten van de overeenkomst T-Stone ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven

  te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

  c. De Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de

  voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

  d. Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van T-Stone kan worden gevergd

  dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is T-Stone

  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

  e. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst

  onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van T-Stone kan

  worden gevergd.

  2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is T-Stone gerechtigd tot vergoeding van de

  schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van T-Stone op de Wederpartij onmiddellijk

  opeisbaar. Indien T-Stone de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de

  wet en overeenkomst.

  4. Indien T-Stone op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit

  dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze

  ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot

  schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

  5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door T-Stone, zal T-Stone in overleg met de

  Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzïj de

  opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan T-Stone is toe te

  rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. T-Stone zal de

  Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij

  is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door T-Stone genoemde termijn te voldoen, tenzij T-Stone

  anders aangeeft.

  6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging -

  indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij,

  van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn

  vermogen kan beschikken, staat het T-Stone vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op

  te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling

  van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van T-Stone op de Wederpartij zijn in

  dat geval onmiddellijk opeisbaar.

  7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor

  bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoeren afleveringskosten

  daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de

  Wederpartij in rekening worden gebracht.

   

  Artikel 5.

  Overmacht

  1. T-Stone is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe

  gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de

  wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en

  jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TStone

  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor T-Stone niet in staat is zijn verplichtingen na te

  komen. T-Stone heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere)

  nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat T-Stone zijn verbintenis had moeten nakomen.

  3. T-Stone kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst

  opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de

  overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

  4. Indien T-Stone ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels

  gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te

  komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is T-Stone gerechtigd om het reeds nagekomen

  respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te

  voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

   

  Artikel 6.

  Betaling en incassokosten

  1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door T-Stone aan te geven

  wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door T-Stone aangegeven. T-Stone is

  gerechtigd om periodiek te factureren.

  2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van

  rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van

  consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente

  verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente

  verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de

  Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

  3. T-Stone heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in

  mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering

  van de hoofdsom en de lopende rente.

  4. T-Stone kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de

  Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. T-Stone kan volledige

  aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en

  incassokosten worden voldaan.

  5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

  6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan

  komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

  De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse

  incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien TStone

  echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de

  werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en

  executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de

  verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

   

  Artikel 7.

  Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door T-Stone in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van T-Stone totdat

  de Wederpartij alle verplichtingen uit de met T-Stone gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is

  nagekomen.

  2. Door T-Stone geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet

  worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd

  om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te

  bezwaren.

  3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de

  eigendomsrechten van T-Stone veilig te stellen.

  4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop

  willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om T-Stone daarvan onmiddellijk op de

  hoogte te stellen.

  5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en

  verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van

  deze verzekering op eerste verzoek aan T-Stone ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de

  verzekering is T-Stone gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich

  er jegens T-Stone bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig

  of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

  6. Voor het geval T-Stone zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de

  Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan T-Stone en door TStone

  aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waarde eigendommen van T-Stone zich

  bevinden en die zaken terug te nemen.

   

  Artikel 8.

  Garanties, onderzoek en reclames

  1. De door T-Stone te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het

  moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in

  Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn

  voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of

  het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die

  daaraan gesteld worden. T-Stone kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter

  zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

  2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 weken na levering, tenzij uit de

  aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door T-Stone

  verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot

  die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop

  van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en

  voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

  3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit

  onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of

  onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming

  van T-Stone, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben

  getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te

  worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De

  Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is

  van omstandigheden waar T-Stone geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen

  weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et

  cetera.

  4. De Wederpartij is gehouden het geleverde in zijn geheel te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het

  moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld, maar in ieder geval vóór dat het geleverde

  gebruikt en/of verwerkt wordt. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit

  van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen

  dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na ontdekking,

  schriftelijk aan T-Stone te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving

  van het gebrek te bevatten, zodat T-Stone in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient T-Stone

  in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

  5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in

  dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen

  zelfstandige waarde toekomt.

  6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op

  herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden

  van het geval een langere termijn voortvloeit.

  7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal T-Stone de

  gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering

  redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter

  keuze van T-Stone, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding

  daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de

  vervangen zaak aan T-Stone te retourneren en de eigendom daarover aan T-Stone te verschaffen, tenzij

  T-Stone anders aangeeft.

  8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,

  daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van T-Stone daardoor gevallen, integraal voor

  rekening van de Wederpartij.

   

  Artikel 9.

  Aansprakelijkheid

  1. Indien T-Stone aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze

  bepaling is geregeld.

  2. T-Stone is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat T-Stone is uitgegaan van

  door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

  3. T-Stone is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

  4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

  vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van T-Stone aan de overeenkomst

  te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan T-Stone toegerekend kunnen worden;

  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont

  dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene

  voorwaarden.

  5. T-Stone is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde

  winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van

  consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2

  BW.

  6. Indien T-Stone aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van T-Stone

  beperkt tot de factuurwaarde van de order. Onder order wordt in dit verband verstaan: dat gedeelte van de

  order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  7. De aansprakelijkheid van T-Stone is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn

  verzekeraar in voorkomend geval.

  8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten

  is aan opzet of grove schuld van T-Stone of zijn leidinggevende ondergeschikten.

   

  Artikel 10.

  Verjaringstermijn

  1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en

  verweren jegens T-Stone en de door T-Stone bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden,

  één jaar.

  2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten

  die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou

  beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de

  Wederpartij T-Stone van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

  Artikel 11.

  Risico-overgang

  1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment

  waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

   

  Artikel 12.

  Vrijwaring

  1. De Wederpartij vrijwaart T-Stone voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering

  van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan T-Stone toerekenbaar

  is.

  2. Indien T-Stone uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden

  T-Stone zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval

  verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen,

  dan is T-Stone, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan

  de zijde van T-Stone en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de

  Wederpartij.

   

  Artikel 13.

  Intellectuele eigendom

  1. T-Stone behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet

  en andere intellectuele wet- en regelgeving. T-Stone heeft het recht de door de uitvoering van een

  overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover

  hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

   

  Artikel 14.

  Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij T-Stone partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing,

  ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien

  de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens

  Koopverdrag wordt uitgesloten.

  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een

  geschil in onderling overleg te beslechten.

   

  Artikel 15.

  Vindplaats en wijziging voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant

  2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot

  stand komen van de rechtsbetrekking met T-Stone.

  3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 • Algemene voorwaarden T-Stone

  Kapelstraat 23
  5366 BX, Megen
  Telefoon 06 558 977 26
  E-mail info@t-stone.eu
  Internet www.t-stone.eu
  KvK. 05061658
  BTW nr. 8069.89.361.B01

  Artikel 1. Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen T-Stone en een Wederpartij waarop T-Stone deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met T-Stone, voor de uitvoering waarvan door T-Stone derden dienen te worden betrokken.

  3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van T-Stone en zijn directie.

  4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. T-Stone en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

  6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

  7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

  8. Indien T-Stone niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat T-Stone in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

  Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

  1. Alle offertes en aanbiedingen van T-Stone zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

  2. T-Stone kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

  4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is T-Stone daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij T-Stone anders aangeeft.

  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht T-Stone niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

  Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

  1. De overeenkomst tussen T-Stone en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

  2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij T-Stone derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. T-Stone dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

  3. T-Stone heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

  4. T-Stone is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

  5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan T-Stone de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  6. Indien T-Stone gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan T-Stone ter beschikking heeft gesteld.

  7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. T-Stone zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

  8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is T-Stone gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen T-Stone bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van T-Stone op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

  9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan T-Stone een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

  10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens T-Stone gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van T-Stone daardoor direct of indirect ontstaan.

  11. Indien T-Stone bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is T-Stone onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven: – indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

  – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan T-Stone toekomende bevoegdheid of een op T-Stone rustende verplichting ingevolge de wet;

  – in andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij T-Stone alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

  Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

  1. T-Stone is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: a. De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

  b. Na het sluiten van de overeenkomst T-Stone ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

  c. De Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

  d. Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van T-Stone kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is T-Stone gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

  e. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van T-Stone kan worden gevergd.

  2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is T-Stone gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van T-Stone op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien T-Stone de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

  4. Indien T-Stone op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

  5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door T-Stone, zal T-Stone in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzïj de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan T-Stone is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. T-Stone zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door T-Stone genoemde termijn te voldoen, tenzij T-Stone anders aangeeft.

  6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het T-Stone vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van T-Stone op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

  7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoeren afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

  Artikel 5. Overmacht

  1. T-Stone is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop T-Stone geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor T-Stone niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. T-Stone heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat T-Stone zijn verbintenis had moeten nakomen.

  3. T-Stone kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

  4. Indien T-Stone ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is T-Stone gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

  Artikel 6. Betaling en incassokosten

  1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door T-Stone aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door T-Stone aangegeven. T-Stone is gerechtigd om periodiek te factureren.

  2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

  3. T-Stone heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

  4. T-Stone kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. T-Stone kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

  5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

  6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien T-Stone echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

  Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door T-Stone in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van T-Stone totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met T-Stone gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

  2. Door T-Stone geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

  3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van T-Stone veilig te stellen.

  4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om T-Stone daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

  5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan T-Stone ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is T-Stone gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens T-Stone bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

  6. Voor het geval T-Stone zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan T-Stone en door T-Stone aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waarde eigendommen van T-Stone zich bevinden en die zaken terug te nemen.

  Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames

  1. De door T-Stone te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. T-Stone kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

  2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 weken na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door T-Stone verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

  3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van T-Stone, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar T-Stone geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

  4. De Wederpartij is gehouden het geleverde in zijn geheel te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld, maar in ieder geval vóór dat het geleverde gebruikt en/of verwerkt wordt. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na ontdekking, schriftelijk aan T-Stone te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat T-Stone in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient T-Stone in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

  5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

  6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

  7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal T-Stone de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van T-Stone, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan T-Stone te retourneren en de eigendom daarover aan T-Stone te verschaffen, tenzij T-Stone anders aangeeft.

  8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van T-Stone daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

  Artikel 9.

  Aansprakelijkheid

  1. Indien T-Stone aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

  2. T-Stone is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat T-Stone is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

  3. T-Stone is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

  4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van T-Stone aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan T-Stone toegerekend kunnen worden;

  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

  5. T-Stone is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

  6. Indien T-Stone aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van T-Stone beperkt tot de factuurwaarde van de order. Onder order wordt in dit verband verstaan: dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  7. De aansprakelijkheid van T-Stone is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

  8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van T-Stone of zijn leidinggevende ondergeschikten.

  Artikel 10. Verjaringstermijn

  1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens T-Stone en de door T-Stone bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

  2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij T-Stone van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

  Artikel 11. Risico-overgang

  1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

  Artikel 12. Vrijwaring

  1. De Wederpartij vrijwaart T-Stone voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan T-Stone toerekenbaar is.

  2. Indien T-Stone uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden T-Stone zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is T-Stone, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van T-Stone en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

  Artikel 13. Intellectuele eigendom

  1. T-Stone behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. T-Stone heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

  Artikel 14.

  Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij T-Stone partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  Artikel 15.

  Vindplaats en wijziging voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant

  2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met T-Stone.

  3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.